L’informem que les seves dades personals estan incloses en un fitxer inscrit en el registre general de protecció de dades per a ús intern i per les accions comercials i de prestació de serveis de l’empresa. El titular del fitxer i responsable del tractament és GRUALPA S.L amb domicili al veïnat del Güell, nº 2, de 17181 Aiguaviva, on podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les mateixes.

AVÍS SOBRE LA CONFIDENCIALITAT: Aquest document es dirigeix exclusivament al seu destinatari per poder contenir informació confidencial, o la divulgació de la qual ha d’estar autoritzada en virtut de la legislació vigent, s’informa a qui ho rebés sense ser el destinatari o persona autoritzada per aquest, que la informació continguda en el mateix és reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol fi esta prohibida. Si ha rebut aquest document per error, li pregem que ens ho comuniqui per telèfon i procedeixi a la seva destrucció.